34 L.Ukrainki Blvd., 2nd entrance, 6th floor
Kyiv, Ukraine, 01133

ПОЛІТИКА НЕДИСКРИМІНАЦІЇ І ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Вступ і визначення основних понять

Дослідницька агенція Info Sapiens спеціалізується на проведенні досліджень громадської думки, поведінкових замірах та аналізі даних з вторинних джерел. Організація дотримується етичних принципів соціологічних досліджень і міжнародних дослідницьких стандартів.

Дослідницька агенція Info Sapiens у своїй діяльності дотримується законодавства України в сферах протидії дискримінації і забезпечення гендерної рівності: Конституції України (1998), Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (2005), Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” (2012) та керується розробленою нижче внутрішньоорганізаційною Політикою недискримінації і гендерної рівності.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»:

 • Гендерна рівність - рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
 • Гендерна дискримінація (або дискримінація за ознакою статі) - дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків.
 • Позитивні дії - спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”:

Дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі - певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Серед інших важливих ознак, які зазначаються у нашій Політиці недискримінації і гендерної рівності, але не згадані у Законі України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, дослідницька агенція Info Sapiens виокремлює також сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність (СОГІ), беручи до уваги також захист від дискримінації для ЛГБТІ людей.

Цінності недискримінації та гендерної рівності, поваги до людей та їхніх прав є серед важливих у діяльності дослідницької агенції Info Sapiens.

Загальні положення

Політика недискримінації і гендерної рівності втілюються у нормах, яких дослідницька агенція Info Sapiens дотримується при працевлаштуванні, у робочих відносинах, принципі оплати праці, виступах на подіях, у змісті аналітичної продукції.

Дослідницька агенція Info Sapiens зобов’язується дотримуватися та просувати Політику недискримінації і гендерної рівності як на робочому місці, так і під час імплементації проектів.

Дослідницька агенція Info Sapiens сприятиме донесенню Політики недискримінації і гендерної рівності до своїх працівниць і працівників, а також навчанню працівниць і працівників стосовно питань прав людини і недискримінації.

Працевлаштування та трудові відносини

Відповідно до статті 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» дослідницька агенція Info Sapiens як роботодавець зобов’язана:

 • створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
 • забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
 • здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
 • вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
 • вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.

При прийомі на роботу нових працівниць і працівників, дотримуючись українського антидискримінаційного законодавства і Політики недискримінації і гендерної рівності, дослідницька агенція Info Sapiens не допускає упередженого ставлення до кандидатів і кандидаток на підставі ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, мовними або іншими ознаками.

При відборі кандидатів на посаду дослідницька агенція Info Sapiens зобов’язується в оголошеннях (рекламі) про вакансії не пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, не висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, не вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей тощо.

Беручи до уваги норму позитивних дій, у ситуацію вибору з двох кандидатів/ кандидаток на посаду, які продемонстрували однакові знання та вміння, обирається та особа, яка належить до статі, чи меншини, що недопредставлена в організації на даний момент.

Прагнучи забезпечити в організації розмаїття за іншими ознаками, у випадку вибору з двох кандидатів/кандидаток на посаду, які продемонстрували однакові знання та вміння, обирається представник або представниця вразливих категорій населення, які зазнають дискримінації в суспільстві на підставі сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, етнічної приналежності, інвалідності тощо.

Рівна оплата праці і професійний розвиток

Беручи до уваги статтю 17 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, дослідницька агенція Info Sapiens зобов’язується дотримуватися принципу рівної оплати праці чоловіків і жінок при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці, а також рівної оплати праці незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, мовними або іншими ознаками.

Усі співробітниці та співробітники дослідницької агенції Info Sapiens незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, мовних або інших ознак повинні мати однакові можливості для професійного розвитку: доступу до навчання, тренінгів, підвищення кваліфікації.

Попередження сексуальних домагань та інших дискримінаційних проявів на робочому місці

Посилаючись на Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», дослідницька агенція Info Sapiens забороняє сексуальні домагання у будь-якій формі.

Сексуальні домагання – дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Дослідницька агенція Info Sapiens засуджує гендерно-обумовлене насильство, у тому числі, сексуальні домагання на робочому місці, та зобов’язується сприяти протидії цьому явищу.

Також в дослідницькій агенції Info Sapiens заборонені:

 • дискримінаційні (сексистскі, ксенофобні та інші) висловлювання (які містять образливі, принижуючі твердження);
 • утиски (небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери);
 • мова ненависті (висловлювання, що містять образи, погрози чи заклики до насильства щодо певних груп) на підставі ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, мовними або іншими ознаками.

Сприяючи виконанню сімейних обов’язків та гармонійному поєднанню роботи та особистого життя, дослідницька агенція Info Sapiens розглядає можливість гнучких умов праці для співробітників і співробітниць (зокрема, працювати віддалено).

Вимоги до змісту друкованих матеріалів і публічних висловлювань

Задля поширення Політики недискримінації і гендерної рівності дослідницька агенція Info Sapiens у власних онлайн і друкованих матеріалах, а також публічних висловлюваннях працівниць і працівників:

 • забороняє вживання дискримінаційної лексики, дискримінаційних висловлювань та мови ненависті (стосовно осіб чи групи осіб на основі ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, мовними або іншими ознаками);
 • заохочує (у випадку доречності) наголошення на важливості принципів гендерної рівності та недискримінації;
 • у аналітичних матеріалах організації (у випадку доречності) презентувати дані, беручи до уваги гендерну та недискримінаційну компоненти аналізу (наприклад, презентувати дані, дизагреговані за статтю). Загалом в основних напрямках діяльності та в аналітичних матеріалах основних проектів дослідницька агенція Info Sapiens зобов’язується дотримуватися Політики недискримінації і гендерної рівності.

Оскарження порушення Політики недискримінації і гендерної рівності

Якщо працівник або працівниця дослідницької агенції Info Sapiens вважають, що в організації порушено Політики недискримінації і гендерної рівності, він або вона можуть подати скаргу.

Скарга подається до уповноваженої особи у письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) і повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту часу, коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу.

Скарга може бути подана протягом двох тижнів із дня вчинення діяння або з дня, коли повинно було стати відомо про його вчинення. Скарга розглядається у 30-денний строк з дня її подання з можливістю продовження терміну, проте не більше ніж до 90 днів. У разі необхідності уповноважена особа може запитувати додаткову інформацію, а також звертатися за порадою та інформацію до працівників і працівниць дослідницької агенції Info Sapiens , які є незацікавленими особами у ситуації, що розглядається.

Link to download

We will be glad to answer all your questions.

Contact us